Informacja (nie)publiczna w sprawie ekranu na Tauron Arena Kraków

To było 5 lutego. Zaczęło się od tej reklamy:

Reklama Lexusa na Tauron Arena Kraków, autor: Maciej Trała
Reklama Lexusa na Tauron Arena Kraków, fot. Maciej Trała

Wtedy niektórzy pomyśleli: dość. Rozumiemy, że w promieniu kilometra noc musi być jak dzień bo trzeba reklamować imprezy w (świeżo tak nazwanej) Tauron Arenie Kraków, ale spłacanie limuzyny Jacka Majchrowskiego (kupionej grubo poniżej ceny katalogowej) to nie nasza sprawa. Trzeba było jeździć Audi.

Szybciutko wysmażyłem więc wniosek o informację publiczną z pytaniami:

1. Jaka jest łączna moc elektryczna ekranu LED zainstalowanego na elewacji Tauron Arena Kraków, lub jaki jest pobór energii przez ww. ekran na jednostkę czasu?
2. Jaki jest średni koszt energii elektrycznej służącej do zasilania ww. ekranu przez jednostkę czasu?
Odpowiedź przyszła, co do godziny, 14 dni później. Nie w formie skanu listu na papierze firmowym, z pieczątką czy bez, ale jako normalny mail. Wow! XXI wiek!

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t. ze zm.), każda informacjao sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. W myśl art. 2 w/w ustawy każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej “prawem do informacji publicznej”. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

We wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. wystąpił Pan o udzielenie informacji w zakresie:

1)      Jaka jest łączna moc elektryczna ekranu LED zainstalowanego na elewacji hali TAURON Kraków Arena lub jaki jest pobór energii pobieranej przez ww. ekran na  jednostkę A czasu?

2)      Jaki jest koszt energii elektrycznej służącej do zasilania ww. ekranu przez jednostkę czasu?

Z tak przedstawionego wniosku wynika, iż informacje o które się Pan zwrócił nie stanowią informacji publicznej. Informacje te są informacjami czysto technicznymi. Nie dotyczą one spraw publicznych, a jedynie parametrów technicznych pewnych urządzeń zainstalowanych w obiekcie TAURON Arena Kraków. Przywołać w tym miejscu należy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn.. akt: I OSK 2254/13, w którym wskazano, iż informacje techniczne, dotyczące np. sposobu funkcjonowania danego narzędzia użytkowanego przez organ, nie stanowią informacji publicznej (podobnie Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2014 r., sygn.. akt: II SAB/Wa 106/14). W związku z powyższym nie udzielono informacji, o których mowa w piśmie z dnia 5 lutego 2015 r.

Z upoważnienia,

Sebastian Rożek
Dyrektor Biura Zarządu, ARM SA

 

Znów wow! Tyle energii poświęconej na odmowę nie widziałem nawet w ZIKiTcie. Jestem pod wrażeniem. Wyraziłem to natychmiast na piśmie:

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z Pana odpowiedzi wynika, że skorzystał Pan z porady prawnej, a więc przeznaczył Pan swój i czyjś czas, a być może również środki finansowe zatrudniającej Pana jednostki miejskiej, pochodzące min. z płaconych przeze mnie podatków, na podjęcie działań mających na celu uzasadnienie nie udzielenia odpowiedzi na moje proste pytania. Podejrzewam, że przy odrobinie dobrej woli ze strony Pana i podległej Panu instytucji, udzielenie odpowiedzi na to pytanie zajęłoby mniej czasu i kosztowało mniej, niż wysiłki, by na nie nie odpowiedzieć. Trudno też uwierzyć, że unikając odpowiedzi, chroni Pan czyjkolwiek interes, chyba, że w czyimś interesie jest unikać pracy, trzymając mieszkańców na dystans.
Celowo pytanie pierwsze z moich pytań zostało zbudowane w formie warunkowej z użyciem spójnika “lub”, aby maksymalnie ułatwić odpowiedź: w zasadzie satysfakcjonująca dla mnie by była odpowiedź na dowolną z części tego pytania. Pytania drugiego już bardziej uprościć się nie da, natomiast jestem przekonany, że odpowiedź na nie zajęłaby osobie kompetentnej więcej, niż kilka minut. Co więcej, aż trudno uwierzyć, że operator Tauron Arena Kraków, posiadającej tak unikatowy ekran LED, nie chce się podzielić publicznie jego parametrami technicznymi.
W odniesieniu do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym próbuje Pan uzasadniać brak swojej dobrej woli w celu wypełnienia swojego ustawowego obowiązku względem obywatela, pragnę zauważyć, iż powoływanie się na ten wyrok jest bezzasadne, gdyż sąd stwierdza w nim jedynie, że nie jest prawdą, że każda informacja techniczna stanowi informację publiczną i zakres informacji, którą uznać można za publiczną można ograniczyć mając na uwadze względy bezpieczeństwa i integralność danego narzędzia tudzież troską o uniemożliwienie ingerencji w to narzędzie.
Urządzenie, takie jak ekran LED, trudno nazwać narzędziem, a jeśli już to uczynimy to trudno sobie wyobrazić, jakie zagrożenie mogłoby nieść upublicznienie jego parametrów technicznych takich, jak moc elektryczna lub wysokość rachunku za energię.
W dalszej części wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że niezwykle ważne jest każdorazowe indywidualne i uwzględniające konkretne okoliczności sprawy, analizowanie zgłoszonego żądania udostępnienia danych, które z pozoru może mieć charakter techniczny. Tej analizy niestety po Państwa stronie zabrakło, natomiast przytoczony mi został wyrok w sprawie dotyczącej działania systemu informatycznego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, absolutnie nie przystającej do pytań, które zadałem.
Moje pytania dotyczą urządzenia technicznego, jednak urządzeniami technicznymi są również drogi, tramwaje i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a trudno sobie wyobrazić, by Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu odrzucał każde zapytanie o informację publiczną, tłumacząc to faktem, że żądana informacja jest techniczna!
Co więcej, motywacja stojąca za moimi pytaniami nie ma ze względami technicznymi nic wspólnego, dotyczy natomiast wielce istotnych spraw, nad którymi kontrola społeczna jest niezwykle istotna: finansów oraz ekologii.
W związku z powyższym, proszę o wykazanie tym razem odrobiny więcej dobrej woli i ponownie wnoszę odpowiedź na moje pytania:
1. Jaka jest łączna moc elektryczna ekranu LED zainstalowanego na elewacji Tauron Arena Kraków, lub jaki jest pobór energii przez ww. ekran na jednostkę czasu?
2. Jaki jest średni koszt energii elektrycznej służącej do zasilania ww. ekranu przez jednostkę czasu?
Z poważaniem,
Maciej Ochałek
I to na razie tyle. Arena świeci, u mnie pod domem jasno, Tauron się cieszy, a w sejmie na dniach głosowanie nad senackimi poprawkami dot. tzw. prosumentów, sprawy bardzo nie korzystnej dla firm, takich jak Tauron, czy Kompania Węglowa… Więcej: http://bit.ly/75groszy
Ulica Kantora w świetle Tauron Areny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *