Mogilska – pierwszy wniosek o udostępnienie informacji publicznej

26 stycznia złożyłem swój pierwszy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w związku z przebudową ul. Mogilskiej:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. W związku z informacjami medialnymi, że w 2009 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w związku z planowaną przebudową linii tramwajowej na odcinku Plac Centralny – Rondo Mogilskie, proszę o udostępnienie:
a) Rodzaju i treści przedstawionych przez Miasto w ramach tych konsultacji dokumentów dotyczących przebudowy ul. Mogilskiej (projektów, założeń projektów, programów funkcjonalno-użytkowych itp.)
b) Liczby osób uczestniczących w konsultacjach.
c) Listy organizacji społecznych i pozarządowych biorących udział w konsultacjach.
d) Treści protokołu/notatki sporządzonej na podstawie przeprowadzonych konsultacji.
2. Proszę o udostępnienie aktualnych wyników pomiarów natężenia ruchu na ul. Mogilskiej, branych pod uwagę przy opracowywaniu projektu przebudowy z podziałem na pojazdy osobowe, ciężarowe i autobusy, rowery, motocykle i inne.
a) Proszę o podanie dat i miejsc przeprowadzenia pomiarów oraz wskazanie podmiotów/osób odpowiedzialnych za te pomiary.
3. Proszę o udostępnienie elementów więźby ruchu pozostającej w dyspozycji Miasta, w szczególności dotyczących potoków ruchu do i z ul. Mogilskiej i al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Meissnera/Lema do Ronda Mogilskiego.
4. Proszę o udostępnienie wziętych pod uwagę przy projektowaniu powyższej inwestycji prognoz natężenia ruchu na ul. Mogilskiej z podziałem na pojazdy osobowe, ciężarowe i autobusy, rowery, motocykle i inne.
a) Proszę o podanie daty wykonania prognozy oraz wskazanie podmiotów/osób odpowiedzialnych za prognozę.
b) Proszę o podanie metody i założeń użytych do powstania prognozy.
c) Proszę o odpowiedź na pytanie, czy w prognozie ruchu dla ul. Mogilskiej wzięto pod uwagę powstanie ul. Lema wraz ze skrzyżowaniem z ul. Meissnera i al. Jana Pawła II?
5. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób w ww. prognozie ruchu wzięto pod uwagę zobowiązania Miasta Krakowa zawarte w tzw. Karcie Brukselskiej, w szczególności do zwiększania udziału ruchu rowerowego do 15% w 2020r. oraz zmiany w rozkładzie ruchu wynikające z planowanych inwestycji w parkingi P&R oraz kolej aglomeracyjną.?
6. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób w ww. projekcie wzięto pod uwagę zobowiązania Miasta Krakowa zawarte Karcie Brukselskiej, w szczególności do zmniejszenia ryzyka wypadków rowerowych o 50% do 2020r.?
7. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy dokonano analizy porównawczej projektów:
a) Projektu przedstawionego przez ZIKiT w ramach konsultacji społecznych w Dzielnicy II, zakładającego 2 jezdnie po 2 pasy ruchu i instalację sygnalizacji świetlnych
b) Projektu zakładającego 2 jezdnie po 1 pasie ruchu i rezygnację z części sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych przez jezdnię.
W szczególności pytanie moje dotyczy analiz:
i. przepustowości,
ii. natężenia hałasu,
iii. bezpieczeństwa,
iv. zanieczyszczenia powietrza
v. analizy ekonomicznej (zmiana wartości nieruchomości i wpływów do kasy miasta z tego tytułu)
W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o udostępnienie wyników ww. analiz.

 

13 lutego otrzymałem następującą odpowiedź (z 11 lutego, a więc mail z ZIKiT szedł 2 dni):

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w związku z Pana wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 stycznia 2013 r. przekazanym do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w dniu 28 stycznia 2013 r. informuję, że z uwagi na objętość wnioskowanych informacji odpowiedź na Pana wniosek nie może zostać udzielona w terminie przewidzianym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.).
W zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź na Pana wniosek zostanie udzielona w terminie późniejszym, nie później jednak niż do dnia 28 marca 2013 r.
DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu
Joanna Niedziałkowska

Nie uważam, żeby jakakolwiek z tych informacji była trudna do zdobycia, szczególnie, że trwa postępowanie i ZIKiT powinien mieć je pod ręką, ale cóż… A więc c.d.n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *